THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Dung dịch để sử dụng trong quy trình làm sạch bộ xử lý mô cho quá trình xylene-free của Leica Biosystems