Ứng dụng của phương pháp PCR và real-time PCR trong Y học và Công nghệ sinh học